Trên tin tức/ Phương tiện truyền thông

Chúng tôi được xuất hiện trong các nguồn tin tức và ấn phẩm sau đây


"De Pook" - Tạp chí nhà bán hoa Hà Lan ( ấn phẩm số 5 năm 2015)

"De vakbloemist sẽ chiến đấu cho lợi ích của những người bán hoa địa phương"


"Bloom en Blad" - Tạp chí nhà bán hoa của Hà Lan (Ấn phẩm 07 2016)

"Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một loại tổ chức dịch vụ bán hoa mới -. Không chỉ là người thu thập đơn hàng"

Đọc thêm.
Đội ngũ hỗ trợ

Chúng tôi vận hành trang web này với sự tài trợ của các công ty sau

Trang web của chúng tôi